ความดันโลหิตสูง อาการ

บทความรู้ทันโรค

ความดันโลหิตสูง (Hypertension)

ความดันโลหิตสูง (Hypertension)

เป็นสภาวะผิดปกติของความดันโลหิตที่สูงขึ้นกว่าระดับปกติของคนส่วนใหญ่ คือมากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มิลลิเมตรปรอท และถือว่าเป็นสภาวะที่ต้องควบคุมดูแล เพราะความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะแทรซ้อนต่างๆ เช่น การเสื่อมสภาพของหลอดเลือดแดง นำไปสู่ภาวะการแข็งตัวของหลอดเลือด การอุดตันของหลอดเลือด เส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพอง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคสมองเสื่อม โรคอัมพาต โรคไตวายเรื้อรัง เป็นต้น หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง และเหมาะสมอาจทำให้ผู้ป่วยทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตได้

Read More
error: Content is protected !!